Szanowny Pacjencie,

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podawanych w celu świadczenia usług medycznych jest Poradnia Lekarzy Specjalistów SANMED z
  siedzibą w Wieluniu przy ul. Joanny Żubr 18, 98-300 Wieluń, zwana dalej Przychodnią SANMED
 2. Przychodnia SANMED powołała Inspektora Ochrony Danych, który zgodnie z postanowieniami RODO jest osobą nadzorującą przestrzeganie zasad
  ochrony danych osobowych w podmiocie, w którym został wyznaczony. W celu kontaktu z nim udostępnia się adres e-mail: iod@sanmedwielun.pl
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędne jest podanie co najmniej takich danych jak:

 1. imię i nazwisko,
 2. data urodzenia,
 3. oznaczenie płci,
 4. adres miejsca zamieszkania,
 5. numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna  do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.
 6. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność przyjęcia przez Przychodnię SANMED celem świadczenia usług medycznych.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług medycznych oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji
  medycznej przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym. Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi
  ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona również między innymi podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń, a także w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa. Dokumentacja medyczna udostępniania jest również organom władzy sądowniczej, prokuraturze oraz Zakładom Ubezpieczeń Społecznych.
 9. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
  ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018r. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).